Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy

Nr OR. 210.3.2021

Dąbrowa, 23.04.2021r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:

         a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
         b. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
             lub umyślne przestępstwo skarbowe,
         c. że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

      4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1.

                 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

PDFOpis wolnego stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Zastępcy Skarbnika
 

 

                                                                                             Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                 /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

 

 

 

Wersja XML