Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2013

PDFUchwała Nr XXVI/184/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie [2013-02-08]

PDFUchwała Nr XXVI/185/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. [2013-02-08]

PDFUchwała Nr XXVI/186/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. [2013-02-08]

PDFUchwała XXVI/187/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. [2013-02-08]

PDFUchwała NR XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. [2013-02-08]
PDFZałączniki od nr 1 do nr 10 do uchwały [2013-02-08]

PDFUchwała Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. [2013-02-08]

PDFUchwała Nr XXVII/190/13 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Dąbrowa w latach 2013 -2015 [2013-04-02]

UCHWAŁA NR XXVII/191/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Gminy Dąbrowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” [2013-04-02]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. [2013-04-02]
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/191/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach [2013-04-02]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/13 [2013-04-02]

PDFUchwała Nr XXVII/193/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chróścinie [2013-04-02]

PDFUchwała Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu, będących własnością Gminy Dąbrowa oraz określenia zasad ich sprzedaży [2013-04-02]

PDFUchwała Nr XXVII/195/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę [2013-04-02]

PDFUchwała Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2013 [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA NR XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/198/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA NR XXVII/199/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA NR XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA NR XXVII/201/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/198/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/203/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2013 [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/204/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2013 [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/205/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2013 [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/206/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/207/13 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2013-04-02]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. [2013-04-02]
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/13 z dnia 21 marca 2013 r. [2013-04-02]

PDFUCHWAŁA NR XXVII/208/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok [2013-04-02]

PDFUchwała Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu [2013-04-02]Załącznik do Uchwały Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Dabrowa z dnia 21 marca 2013 r. [2013-04-02]

PDFUchwała XXVIII/210/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wrzoski” [2013-05-13]

PDFUchwała XXVIII/211/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Narok” [2013-05-13]

PDFUchwała Nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowa [2013-05-13]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/2012/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. [2013-05-13] REKOMENDACJE NA ROK 2013 DO OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DLA GMINY DĄBROWA [2013-05-13]
PDFREKOMENDACJE NA ROK 2013 DO OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DLA GMINY DĄBROWA [2013-05-13]

PDFUchwała Nr XXVIII/213/13 Rady Gminy Dabrowa dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki [2013-05-13]

PDFUchwała Nr XXVIII/214/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

PDFUCHWAŁA Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską [2013-05-13]

PDFUCHWAŁA NR XXVIII/216/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok [2013-05-13]

PDFUchwała Nr XXIX/217/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa[2013-05-24]

PDFUchwała Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.[2013-06-24]

PDFUchwała Nr XXX/219/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2012 rok.[2013-07-03]

PDFUchwała Nr XXX/220/13 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.[2013-07-03]

PDFUchwała Nr XXX/221/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska.[2013-07-03]

PDFUchwała Nr XXX/222/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.[2013-07-03]

PDFUchwała Nr XXX/223/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkas.[2013-07-03]

PDFUchwała Nr XXX/224/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego pn.,,Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej \'\' w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.[2013-07-03]

PDFUchwała Nr XXX/225/13 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie emisji obligacji komunalnych.[2013-07-03]

PDFUchwała Nr XXX/226/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-07-03]
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/226/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013r.[2013-07-03]
PDF31Wykaz_przedsiewziec_do_WPF_VI_2013.pdf

PDFUchwała Nr XXX/227/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-07-03]

Uchwała Nr XXXI/228/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29n sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Chróścina\'\'.[2013-09-06]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013r.[2013-09-06]

Uchwała Nr XXXI/229/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Wrzoski\'\'.[2013-09-06]
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/229/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013r.[2013-09-06]

PDFUchwała Nr XXXI/230/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa.[2013-09-06]

PDFUchwała Nr XXXI/231/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 siernia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Śląska Opolkiego w Opolu.[2013-09-06]

PDFUchwała Nr XXXI/232/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2013-09-06]

PDFUchwała Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-09-06]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2013r.[2013-09-06]

PDFUchwała Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.[2013-10-02].
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały XXXII/234/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.[2013-10-02]
PDFZałacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.[2013-10-02].
PDFZałacznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.[2013-10-02].

PDFUchwała Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.[2013-10-02]

PDFUchwała Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Naroku.[2013-10-02]
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września w sprawie nadania nazwy ulicy w Naroku.[2013-10-02]

PDFUchwała Nr XXXII/237/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.[2013-10-02]

PDFUchwała Nr XXXII/238/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzającej finansowanie zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ‘’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich’’, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’.[2013-10-02]

PDFUchwała Nr XXXII/239/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie wkładu własnego gminy do zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ‘’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich’’, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’.[2013-10-02]

PDFUchwała Nr XXXII/240/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławicach.[2013-10-02].

PDFUchwała Nr XXXII/241/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-10-02].
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/241/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-10-02].
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/241/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-10-02]

PDFUchwała Nr XXXII/242/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-10-02]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/242/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-10-02]
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/242/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-10-02]

PDFUchwała Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013-2017.[2013-11-18]
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013-2017.[2013-11-18]

PDFUchwała Nr XXXIII/244/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.[2013-11-18]

PDFUchwała Nr XXXIII/245/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.[2013-11-18]
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIII/245/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.[2013-11-18]

PDFUchwała Nr XXXIII/246/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dąbrowa.[2013-11-18]

PDFUchwała Nr XXXIII/247/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.[2013-11-18]

PDFUchwała Nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.[2013-11-18]

PDFUchwała Nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.[2013-11-18].
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.[2013-11-18].
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.[2013-11-18].
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.[2013-11-18].

PDFUchwała Nr XXXIV/250/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dabrowa na lata 2013-2032.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2014.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/253/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu ,, Opolskiej Karty Rodziny 3+\'\' dla gminy Dąbrowa na rok 2014.[2013-12-23]

Uchwała Nr XXXIV/254/13 Rady Gminy Dabrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.,,I ja mogę wiele\'\'.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/255/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 2013r. dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,, Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej\'\' w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.[2013-12-23]
PDFZałącznik do Aneksu

PDFUchwała Nr XXXIV/256/13 Rady Gminy Dabrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/257/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/259/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 ścieków w 2014r.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/260/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/261/13 Rady Gminy Dabrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-12-23]
PDFZałącznik nr.1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-12-23]
PDFZałącznik nr.1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF.[2013-12-23]

PDFUchwała Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014r.[2014-01-16]
PDFZałącznik Nr.1- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr.2- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr.3- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr.4- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr.5- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr.6- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr.7- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr.8- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
PDFZałącznik Nr.9- Do uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r.[2013-12-23]
 

Wersja XML