Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008

PDFUchwala Nr XXII/145/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
PDFUchwała Nr XV/93/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie.

PDFUchwała Nr XV/94/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

PDFUchwała Nr XV/95/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała Nr XV/96/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy.

PDFUchwała Nr XV/97/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa.

PDFUchwała Nr XV/98/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku i zmiany uchwały.

PDFUchwała Nr XV/99/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu \"Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim.

PDFUchwała Nr XV/100/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa.

PDFUchwała Nr XV/101/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2007 dla Wójta Gminy Dąbrowa.

PDFUchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

PDFUchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2007.

PDFUchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich działającego jako Lokalna Grupa Działania

PDFUchwała Nr XVI/105/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

PDFUchwała Nr XVI/106/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

PDFUchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

PDFUchwała Nr XVII/108/08 Rady Gmin y Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

PDFUchwała Nr XVII/109/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Niewodnikach.

PDFUchwała Nr XVII/110/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia \"Planu odnowy miejscowości Wrzoski\".

PDFUchwała Nr XVII/111/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

PDFUchwała Nr XVII/112/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

PDFUchwała Nr XVII/113/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie.

PDFUchwała Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gmin Dąbrowa do programu \"Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim.

PDFUchwała Nr XVIII/115/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia \"Planu odnowy miejscowości Żelazna\".
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/115/08 \"Plan odnowy miejscowości Żelazna\".

PDFUchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Sławice.

PDFUchwała Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

PDFUchwała Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do projektu systemowegopn.\"Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

PDFUchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia \"Planu odnowy miejscowości Karczów\".
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/119/08 \"Plan odnowy miejscowości Karczów\"

PDFUCHWAŁA Nr XIX/120/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

PDFUCHWAŁA Nr XIX/121/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji Opole”.
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIX/121/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji Opole”

PDFUchwała Nr XX/122/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 r.

PDFUchwała Nr XX/123/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XX/124/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Naroku

PDFUchwała Nr XX/124/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Naroku

PDFUchwała Nr XX/126/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia Gminie Ujazd pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej

PDFUchwała Nr XX/127/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Halicz znajdującej się w obwodzie Ivano-Frankivsk na Ukrainie dotkniętej powodzią w lipcu 2008 r.

PDFUchwała Nr XX/128/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

PDFUchwała Nr XX/129/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu „Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim.

PDFUchwała Nr XX/130/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

PDFUchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

PDFUchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Ujazd pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej.

PDFUchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

PDFUchwała Nr XX/134/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


PDFUCHWAŁA Nr XXII/135/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres roku 2009

PDFUCHWAŁA Nr XXII/136/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUCHWAŁA Nr XXII/137/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2009 na obszarze Gminy Dąbrowa

PDFUCHWAŁA Nr XXII/138/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

PDFUchwała Nr XXII/139/08 Rady gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2009

Uchwała Nr XXII/140/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej

PDFUchwała Nr XXII/141/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XXII/142/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lipowa\".

PDFUchwała Nr XXII/143/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu

PDFUchwała Nr XXII/144/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

PDFUchwala Nr XXII/145/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r.

PDFUchwała nr XXIII/147/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie dopłat do ceny 1m3 ścieków w 2009 r.

PDFUCHWAŁA NR XXIII/148/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/149/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/150/08 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2008 r.

PDFUCHWAŁA NR XXIII/151/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

PDFUchwala Nr XXIII/152/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/153/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Chróścina

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/154/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Skarbiszów

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/155/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa.

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/156/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy.

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/157/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2009.

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/158/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2009

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2009

Wersja XML