Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007

PDFUchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

PDFUchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2007 – 2011

PDFUchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/224/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego

PDFUchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

PDFUchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej zmiany budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała nr VI/35/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości mienia komunalnego

PDFUchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Niewodnikach

PDFUchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2006

PDFUchwała nr VII/39/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr IX/43/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/22/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2007 – 2011

PDFUchwała Nr X/45/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2007 – 2012

PDFUchwała Nr X/46/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr X/47/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego we Wrzoskach

PDFUchwała Nr X/48/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Karczowie

PDFUchwała Nr X/49/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

PDFUchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007r


Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania zobowiązań wekslowych.

Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.

PDFUchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminne

PDFUchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach we Wrzoskach

PDFUchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny gruntu położonego w Dąbrowie

PDFUchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

PDFUchwała Nr XIII/67/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie skargi na władze gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję lat 2008-2011

PDFUchwała Nr XIII/66/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres roku 2008

PDFUchwała Nr XIII/67/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała Nr XIII/68/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

PDFUchwała Nr XIII/69/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

PDFUchwała Nr XIII/70/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie partycypacji w kosztach realizacji edycji uzupełniającej projektu „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA”

PDFUchwała Nr XIII/71/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2008

PDFUchwała Nr XIII/72/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

PDFUchwała Nr XIII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie

PDFUchwała Nr XIII/74/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Sławicach, stanowiącego mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XIII/76/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

PDFUchwała Nr XIII/77/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XIV/79/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.

PDFUchwała Nr XIV/80/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2007 r.

PDFUchwała Nr XIV/81/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie.

PDFUchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

PDFUchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Dąbrowa z 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w zespołach szkół, szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Dąbrowa.

PDFUchwała Nr XIV/84/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolach Gminy Dąbrowa.

PDFUchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie.

PDFUchwała Nr XIV/86/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

PDFUchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawieUstalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów poldróży służbowych dla radnych Rady Gminy Dąbrowa.

PDFUchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2008.
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV/89/07

PDFUchwała Nr XIV/90/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2008.
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV/90/07

PDFUchwała Nr XIV/91/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2008.
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV/91/07

PDFUchwała Nr XIV/92/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2008.
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV/92/07
 

Wersja XML