Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy: Działalność Gospodarcza  /pokój nr 203, I piętro/

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

                              OPŁATA                                     
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (tylko w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

Czas załatwienia sprawy:

Około 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu (zgodnie z przepisami art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa.
Inne ważne informacje:

O wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą i posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – na okres do 2 dni.

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Dąbrowie: BGK O/Opole: Nr 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042

 1/ Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
                                                                               

Wersja XML