Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy na rok 2019

PDFOgłoszenie o wyniku na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa - OR.524.2.2019

PDFOgłoszenie wyniku na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Gminy Dąbrowa - OR.524.1.2019

PDFOgłoszenie wyniku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa - OR.524.3.2019
 

PDFZawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Konkursowej - 2019 r.
 

PDFOgłoszenie nr OR.524.1.2019 z 8 stycznia 2019 roku na zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

PDFOgłoszenie nr OR.524.2.2019 z 8 stycznia 2019 roku na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy

PDFOgłoszenie nr OR.524.3.2019 z 8 stycznia 2019 roku na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy
 

Nr OR.524.1.2019

Nr OR.524.2.2019

Nr OR.524.3.2019

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2019  roku

dotycząca ogłoszeń z dnia 8 stycznia 2019 o  otwartym konkursie ofert  dla organizacji pozarządowych

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
do realizacji  w 2019 roku w Gminie Dąbrowa

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.)

W związku z §  2. pkt 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057) dokonuje się zmiany treści ogłoszeń z dnia 8 stycznia 2019 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji w 2019 roku w Gminie Dąbrowa, w punkcie III.1 który otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty muszą być sporządzone i kompletnie wypełnione według  wzoru oferty realizacji zadania publicznego określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r, poz. 1300)

W ofercie należy także wskazać swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej.

Aktualny wzór oferty realizacji zadania publicznego został udostępniony w BIP Gminy Dąbrowa zakładka organizacje pozarządowe/konkursy ofert na rok 2019.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

Katarzyna Gołębiowska  - Jarek                                             

 

DOCOferta - formularz.doc

Wersja XML