Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY 2021

XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVIII/256/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXVIII/255/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXVIII/254/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok
PDFUchwała Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVIII/252/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVIII/251/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026
PDFUchwała Nr XXVIII/250/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała N XXVIII/249/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2021


XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 25 lutego 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVII/248/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVII/247/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr S.152.3.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
PDFUchwała Nr XXVII/246/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVII/245/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność osoby fizycznej
PDFUchwała Nr XXVII/244/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025


XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVI/242/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVI/241/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina
PDFUchwała Nr XXVI/240/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXVI/239/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.12.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa dotyczącej trudności z komunikacją w załatwianiu spraw
PDFUchwała Nr XXVI/238/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1
PDFUchwała Nr XXVI/237/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3822)
PDFUchwała Nr XXVI/236/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 3278)
PDFUchwała Nr XXVI/235/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025
PDFUchwała Nr XXVI/234/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XXVI/233/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021 –2025
PDFUchwała Nr XXVI/232/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021
PDFUchwała Nr XXVI/231/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2021

 

Wersja XML