Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r.

PDFDruk Nr XXVI-247-21- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2021
PDFDruk Nr XXVI-248-21- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021
PDFDruk Nr XXVI-249-21- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021 –2025
PDFDruk Nr XXVI-250-21- Projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXVI-251-21- Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025
PDFDruk Nr XXVI-252-21- Projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 3278)
PDFDruk Nr XXVI-253-21- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3822),
PDFDruk Nr XXVI-254-21- Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1
PDFDruk nr XXVI-255-21 - Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.12.2020 r. na Wójta Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXVI-256-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
 

Wersja XML