Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach” (dz. nr 828/225 km 3) ( Nr sprawy IR.7011.17.2020)

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PDFSIWZ

DOC Wzór formularza ofertowego

DOC Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

 DOCWzór zobowiązania podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy.

 DOCWzór wykazu robót budowlanych.

 DOCWzór wykazu osób.

 DOCWzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

DOCWzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

DOCWzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - POPRAWIONY

PDFWzór umowy

Dokumentacja techniczna :

PDFPrzedmiar robót Mechnice ul. Akacjowa

PDFOpis techniczny

PDFPrzekroje poprzeczne AA

PDFPrzekroje poprzeczne przez zjazd

PDFSzczegółowa specyfikacja techniczna

PDFniweleta-Model

PDFZagospodarowanie

PDFInformacja/Wyjaśnienie z 12 stycznia 2021 roku

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 03.02.2021
 

 

Wersja XML