Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r.

PDFDruk Nr XXIV-231-20 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
PDFDruk Nr XXIV-232-20 - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 20201 rok
PDFDruk Nr XXIV-233-20- Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
PDFDruk Nr XXIV-234-20 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXIV-235-20 - Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFDruk Nr XXIV-236-20 - Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFDruk Nr XXIV-237-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Dąbrowie
PDFDruk Nr XXIV-238-20 - Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysom Gminy Dąbrowa przysługuje dieta
PDFDruk Nr XXIV-239-20- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic w Gminie Dąbrowa
PDFDruk Nr XXIV-240-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFDruk Nr XXIV-241-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML