Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.

PDFDruk Nr XXIII-223-20 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2019/2020
PDFDruk Nr XXIII-224-20 - Przyjęcie regulaminu korzystania z Parku w Niewodnikach
PDFDruk Nr XXIII-225-20 - Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Chróścinie
PDFDruk Nr XXIII-226-20 - Wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Chróścinie
PDFDruk Nr XXIII-227-20 - Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Skarbiszowie
PDFDruk Nr XXIII-228-20 - Określenie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
PDFDruk Nr XXIII-229-20 - Zmiana uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFDruk Nr XXIII-230-20 - Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFDruk Nr XXIII-231-20 - Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
 

Wersja XML