Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.

PDFDruk Nr XXI-204-20 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za pierwsze półrocze 2020 roku
PDFDruk Nr XXI-205-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXI-205a-20 - załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXI-205b-20 - załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXI-205c-20 - załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXI-205d-20 - załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXI/206/20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XXI-207-20 - Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ,, Park w Dąbrowie ''
PDFDruk Nr XXI-208-20 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Rolkowiska oraz Skateparku w Dąbrowie
PDFDruk Nr XXI-209-20 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
PDFDruk Nr XXI-210-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów
PDFDruk Nr XXI-211-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie
PDFDruk Nr XXI-212-20 - Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w miejscowości Żelazna
PDFDruk Nr XXI-213-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedzszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
PDFDruk Nr XXI-214-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/171/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie
PDFDruk Nr XXI-215-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFDruk Nr XXI-216-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML