Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r.

PDFDruk Nr XX-193-20 - Raport o stanie gminy Dąbrowa za rok 2019
PDFDruk Nr XX-194-20 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2019
PDFDruk Nr XX-195A-20 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2019 rok
PDFDruk Nr XX-195B-20- sprawozdanie finansowego na rok 2019 oraz informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XX-196-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2019 rok
PDFDruk Nr XX-197-20- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
PDFDruk Nr XX-198-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2019 rok
PDFDruk Nr XX-199-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2019 rok
PDFDruk Nr XX-200-20 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2019 rok
PDFDruk Nr XX-201-20 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa''
PDFDruk Nr XX-202-20 - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
PDFDruk Nr XX-203-20 - Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021
 

Wersja XML