Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r.

PDFDruk Nr XIX/178/20 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2019
PDFDruk Nr XIX/179/20 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2019 rok
PDFDruk Nr XIX/180/20 - Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok
PDFDruk Nr XIX/181/20 - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za 2019 rok
PDFDruk Nr XIX/182/20 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za 2019 rok
PDFDruk Nr XIX/183/20 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Dąbrowa za 2019 rok
PDFDruk Nr XIX/184/20 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XIX/185/20 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap”
PDFDruk Nr XIX/186/20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Żelaznej
PDFDruk Nr XIX/187/20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Karczowie
PDFDruk Nr XIX/188/20 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie
PDFDruk Nr XIX/189/20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFDruk Nr XIX/190/20 - projekt uchwały w sprawie Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFDruk Nr XIX/191/20 - projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 12.03.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa w zakresie planowanej lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie
PDFDruk Nr XIX/192/20 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019
 


 

Wersja XML