Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.

PDFDruk Nr XVII-158-20 - Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za 2019 r.
PDFDruk Nr XVII-159-20 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 przyjętego Uchwałą Nr XLIV/311/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018.,za rok 2019
PDFDruk Nr XVII-160-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.,, Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap III ''
PDFDruk Nr XVII-161-20 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
PDFDruk Nr XVII-162-20 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
PDFDruk Nr XVII-163-20 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
PDFDruk nr XVII-164-20 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego
PDFDruk Nr XVII-165-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
 

Wersja XML