Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFDruk nr X-76-19-Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2018
PDFDruk nr X-76a-19-W sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2018
PDFDruk nr X-77-19-Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2018
PDFDruk nr X-77a-19-Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gminy Dąbrowa sporządzony na dzień 31-12-208 r.
PDFDruk nr X-78-19-W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za rok 2018
PDFDruk nr X-79-19-W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2018
PDFDruk nr X-80-19-W sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za rok 2018
PDFDruk nr X-81-19-W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
PDFDruk nr X-82-19-W sprawie ustalenia sposobu sprawienie pogrzebu przez Gminę Dąbrowa
PDFDruk nr X-83-19-W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Mechnicach
PDFDruk nr X-84-19-W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa nieruchomości położonej w Dąbrowie
PDFDruk nr X-85-19-W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
PDFDruk nr X-86-19-W sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Wawrzyńca w Dąbrowie na prace konserwatorskie kościoła p.w.św.Wawrzyńca w Dąbrowie
PDFDruk nr X-87-19-W sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
PDFDruk nr X-88-19-W sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
PDFDruk nr X-89-19-W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
PDFDruk nr X-90-19-W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
PDFDruk nr X-91-19-W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML