Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Nr VI Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.

PDFDruk Nr VI/45/19 - Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
PDFDruk Nr VI/44/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 r.
PDFDruk Nr VI/43/19 - Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
PDFDruk Nr VI/42/19 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa''
PDFDruk Nr VI/41/19 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
PDFDruk Nr VI/40/19 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedliskach
PDFDruk Nr VI/39/19 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dąbrowie
PDFDruk Nr VI/38/19 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy Pl.Powstańców Śl.2
PDFDruk Nr VI/37/19 - Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
PDFDruk Nr VI/36/19 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowa za 2018 rok
PDFDruk Nr VI/35/19 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2018 rok

Wersja XML