Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP

GP.6733.3.2019.MP                                                                                               Dąbrowa, dnia 4 kwietnia 2019 r.
  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. decyzji nr 6/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”OPO7013A” na części działki nr 85, AM-2, obręb ewidencyjny Skarbiszów, gmina Dąbrowa.   

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa,
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek

 

Wersja XML