Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji

Nr OR. 210.4.2019

Dąbrowa, 14.03.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. PROMOCJI

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

    3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

      a. list motywacyjny/podanie o pracę,

 1. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 2. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 3. pisemne oświadczenie  kandydata:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

    4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

    a. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

b. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek


PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia
 

 

 

 

 

 

Wersja XML