Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 marca 2019 r. w sprawie GP.6730.61.2019.MP

   Dąbrowa, dnia 4 marca 2019 r.

GP.6730.61.2019.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 4 marca 2019 r. decyzji nr 31/19 o warunkach zabudowy zmieniająca decyzję
o warunkach zabudowy
nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. dla inwestycji obejmującej budowę fermy brojlerów o łącznej ilości stanowisk do 200 000 i obsadzie do 800 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zmiana ustaleń w decyzji nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. dotyczy wyłącznie montażu w budynku magazynu zboża mieszalni pasz.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa,
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Wersja XML