Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach

 

                                                                                                                              Dąbrowa, dnia 15 stycznia 2019 r.

GP.6721.1.2013.MP                                                             

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY DĄBROWA

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm. )

zawiadamiam

o podjęciu uchwały nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.

 Wojewoda Opolski w piśmie Nr IN.I.743.69.2018.MK z dnia 12 października 2018 r. wskazał, że uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa   z dnia  6 września  2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza
w Prądach została wydana z naruszeniem prawa.

Wskazanie dotyczy braku oznaczenia w części graficznej planu obszaru chronionego krajobrazu – Bory Niemodlińskie, co może wprowadzić wątpliwości interpretacyjne oraz oznaczenia terenów:

1-RM, 2-RM, 3-RM, 7-RM, 2-MN, 5-MN, 3-U i 2-KDW usytuowanych częściowo poza liniami rozgraniczającymi te tereny.

Organ nadzoru Wojewody po analizie uchwały, biorąc po uwagę istotność uchybień, nie stwierdza nieważności uchwały,  ogranicza się do wskazania, że została wydana z naruszeniem prawa, co ma na celu zapobieżenie takim uchybieniom.

Z treścią powyższych dokumentów oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa (pok. 108, 1 piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

 

Wersja XML