Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP

   Dąbrowa, dnia 10 stycznia 2019 r.

GP.6733.37.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej utworzenie parku wiejskiego w Niewodnikach w ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej” na działkach nr: 232/1, 232/2 i 249, AM-1,  obręb ewidencyjny Niewodniki.  

Wpłynęły postanowienia:

- od Starosty Opolskiego nr GN.6124.690.2018.KS z dnia 27.12.2018 r. (wpływ do UG w Dąbrowie 31.12.2018 r.),

- z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr WD.5121.137.2018.PU   z dnia 02.01.2019 r. (wpływ do UG w Dąbrowie 04.01.2019 r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Wersja XML