Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY 2018

PDFUchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok

PDFUchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Posiłekw szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Dąbrowa. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok

PDFUchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

PDFUchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Dąbrowa, Karczów, Mechnice, Narok i Prądy

PDFUchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach

PDFUCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok

PDFUCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

PDFUCHWAŁA NR III/12/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

PDFUCHWAŁA NR III/11/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok

PDFUCHWAŁA NR III/10/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

PDFUCHWAŁA NR III/9/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania od-padów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

PDFUCHWAŁA NR III/8/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę

PDFUchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”

PDFUchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy

PDFUchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz określenie ilości osób poszczególnych komisji

PDFUchwała NR I/2/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa
 


 


 

 
 


 

Wersja XML