Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 września 2018r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2.2018

Dąbrowa 27.09.2018r.

GKMOS. 6220.3.2.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20.09.2018 r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia   pod nazwą pn. Budowa budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 589/4 obręb Narok

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 203.

 

Wójt

/-/ Marek Leja

Wersja XML