Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP

    Dąbrowa, dnia 23 lipca 2018r.

GP.6733.13.2018.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 23 lipca 2018r. decyzji nr 18/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 60 mb,  na części działki nr 275, AM-1,  obręb ewidencyjny Ciepielowice.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257
z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Wójta

Erwin Marsolek

 

Wersja XML