Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP

Dąbrowa, dnia 14 czerwca 2018r.

GP.6733.12.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia p=0,35MPa DN 63mm PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na części działki nr 858/175 i nr 194, AM-3,  obręb ewidencyjny Mechnice. 

Wpłynęły postanowienia:

-  z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr WD.5121.55.2018.AM z dnia 04.06.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 11.06.2018r.),

- od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5151.43.2018.KO z dnia 07.06.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 13.06.2018r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Wersja XML