Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 maja 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.2.3.2018

Dąbrowa 15.08.2018r.

GKMOS. 6220.2.3.2018

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 29.11.2017r. wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu innych niż orne użytków rolnych dz.nr. 20/1, 151 w Lipowej gm. Dąbrowa.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Wersja XML