Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 roku

PDFUchwała nr XXXVIII/262/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

PDFUchwała nr XXXVIII/263/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej

PDFUchwała nr XXXVIII/264/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zawarcia porozu-mienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole

PDFUchwała nr XXXVIII/265/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie

PDFUchwała nr XXXVIII/266/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

PDFUchwała nr XXXVIII/267/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018

PDFUchwała nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFUchwała nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego

PDFUchwała nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok

PDFUchwała nr XXXVIII/271/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’
 

Wersja XML