Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP

                                                                                                                                                                

                                       Dąbrowa, dnia 17 stycznia 2018 r.

GP.6733.27.2017.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m 

o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rewitalizację zabytkowego parku w Skarbiszowie na działkach nr: 86/5, 86/7, 86/8 i 86/13, AM-2, obręb ewidencyjny Skarbiszów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

 

Wersja XML