Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP

GP.6733.28.2017.MP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na działce
nr 477/32 (AM-3), części działki nr 191/32 (AM-3) i części działki nr 225/80 (AM-4) w obrębie ewidencyjnym miejscowości Chróścina
polegającej na budowie sieci gazu średniego ciśnienia
do 0,5 MPa.  

 

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

 

 

Wersja XML