Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP

      Dąbrowa, dnia 6 lipca 2017 r.

GP.6733.6.2017.MP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m 

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania znak GP.6733.6.2017.MP dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887 w miejscowości Niewodniki” planowanej na części działek nr 116, 157/2, 157/5, 157/6, 158 i 169 (AM-1) w obrębie ewidencyjnym Niewodniki oraz na części działki nr 274 (AM-2) w obrębie ewidencyjnym Narok.

 

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

/-/ Marek Leja

 

Wersja XML