Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku

PDFUchwała nr XXX/208/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2016 rok

PDFUchwała nr XXX/209/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wój-towi Gminy Dąbrowa absolutorium za 2016 rok

PDFUchwała nr XXX/210/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok

PDFUchwała nr XXX/211/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2016 rok

PDFUchwała nr XXX/212/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2016 rok

PDFUchwała nr XXX/213/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa

PDFUchwała nr XXX/214/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów

PDFUchwała nr XXX/215/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wy-borów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa, Siedliska i Niewodniki

PDFUchwała nr XXX/216/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok

PDFUchwała nr XXX/217/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/182/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML