Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP

Dąbrowa, dnia 8 maja 2017r.

GP.6733.7.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie GP.6733.7.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 326/6 (AM-1) w obrębie ewidencyjnym Karczów obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD Ø 50 z przydomową przepompownią ścieków PKS-800.

Wpłynęło postanowienie:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.190.2017.KS z dnia 13.04.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 18.04.2017r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Wersja XML