Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku

PDFUchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic

PDFUchwała nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2017

PDFUchwała nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

PDFUchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki czę-ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

PDFUchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. "Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa"

PDFUchwała nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka

PDFUchwała nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFUchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok

PDFUchwała nr XXVIII/202/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/182/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML