Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku

PDFUchwała nr XXIV/160/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr XXIV/161/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zarzą-dzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwach Chróścina i Ciepielowice

PDFUchwała nr XXIV/162/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020

PDFUchwała nr XXIV/163/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

PDFUchwała nr XXIV/164/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa

PDFUchwała nr XXIV/165/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie

PDFUchwała nr XXIV/166/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/261/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Żelaznej

PDFUchwała nr XXIV/167/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia

PDFUchwała nr XXIV/168/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

PDFUchwała nr XXIV/169/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
 

Wersja XML