Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP

Dąbrowa, dnia 22 listopada 2016r.

GP.6733.35.2016.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.35.2016.AO, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej w miejscowości Mechnice, na częściach działek nr 847/261 i 540/261 z k.m. 3, gmina Dąbrowa, obejmującej rozbudowę sieci tłoczonej kanalizacji sanitarnej z pompownią przydomową Pp typu Jung Pumpen.

Wpłynęły postanowienia od:

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Wersja XML