Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO

Dąbrowa, dnia 13 października 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o postanowieniu w sprawie nr GP.6733.34.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sławicach na częściach działek nr 1332/125, 746/125, 1190/50 z k.m. 4 dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 o długości ok. 60 m oraz budowę sieci wodociągowej Ø 50 – 63 o długości ok. 50 m.

Wpłynęło postanowienie od Starosty Opolskiego nr GN.6124.632.2016.KŚ z dnia 07.10.2016 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

/-/ Marek Leja

Wersja XML