Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ

Dąbrowa, dnia 4 października 2016 r.

GP.6733.32.2016.WJ

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 4 października 2016 r. decyzji nr 33/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Karczowie na działkach nr 320/90, 320/92 oraz części działki nr 320/100 z k.m. 1 dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Ø 90 – Ø 110 (PVC) o długości ok. 650 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 75 (PEHD) o długości ok. 650 m.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Wersja XML