Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016

Dąbrowa 07.09.2016r.

GKMOS.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2013r. poz.1235 z późń. zm) zawiadamia, że w dniu 07.09.2016r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu Domu Opieki Całodobowej Dąbrowa”.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt

/-/ Marek Leja

 

Otrzymują:

strony postępowania określone w aktach sprawy.

 

Sporządził:

Marek Snela

Wersja XML