Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-09-15

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.32.2016.WJ, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na działkach nr 320/90, 320/92 oraz na części działki 320/100  z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 90 – Ø 110 (PVC) o długości ok. 650 m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  Ø 75 (PEHD) o długości ok. 650 m.

W przedmiotowej sprawie wpłynęły uzgodnienia od:

W przypadku uszkodzenia drenów teren może być podtapiany”.

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta
/-/ Erwin Marsolek
Zastępca Wójta

Wersja XML