Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-09-07

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.31.2016.WJ, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej  na częściach działek nr 200/11 i 200/12 z k.m. 1 w Niewodnikach, obejmującej: montaż urządzeń platformowych w budynku pałacu, zmianę sposobu użytkowania budynku pałacowego hotelowo-gastronomicznego na dom całodobowej opieki nad osobami starszymi, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek rehabilitacji oraz budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki z budynku przeznaczonego na budynek rehabilitacji.

W przedmiotowej sprawie wpłynęły postanowienia od:

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa,
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT
/-/ Marek Leja

Wersja XML