Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów - firma

DOCZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna

DOCXWniosek o wynajem świetlicy

DOCWniosek o ustalenie warunków zabudowy

DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

DOCWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

DOCWniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa

DOCWniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

DOCUwaga do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc

Wzory dokumentów w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności 

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

PDFZgłoszenie pobytu stałego

PDFZgłoszenie pobytu czasowego

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego

DOCXZgłoszenie szkody łowieckiej.docx

DOCXWniosek zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach podatków

PDFWzór wniosku akcyza 2019.pdf

DOCXOświadczenie o gruntach dzierżawionych - zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

DOCZestawienie faktur- zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

PDFNowy wzór deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych.pdf

PDFZałącznik do deklaracji DT-1A

Wzory deklaracji oraz informacji w sprawach odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713)
PDFWzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

 

Wersja XML