Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ

Dąbrowa, 2016-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.32.2016.WJ, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na działkach nr 320/90, 320/92 oraz na części działki 320/100  z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na:

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w ww. urzędzie, zapoznać się
z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. WÓJTA
Erwin Marsolek
ZASTĘPCA WÓJTA

Wersja XML