Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku

PDFUchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego

PDFUchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

PDFUchwała Nr XIX/133/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach

PDFUchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu ochrony dla rezerwatu przyrody "Prądy"

PDFUchwała Nr XIX/135/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

PDFUchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok

PDFUchwała Nr XIX/138/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XIX/139/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina - Polska Nowa Wieś

 

 

 

 

Wersja XML