Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO

Plan pracy Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dąbrowa na rok 2015 rok

 

Lp.

 

 

Podstawowa tematyka

 

Termin

1.

 1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa za 2014r.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2014 rok.

I kwartał

 

 

2.

 1. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
 2. Realizacja programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 i udzielenie absolutorium.
 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2014 rok.
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014.
 6. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu
  o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

II kwartał

 

3.

 

 

 

 

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.
 2. Sprawozdanie Gminnego Zrzeszenia LZS za sezon 2014/2015.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 4. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych
  i urzędników do tego zobowiązanych.
 5. Informacja z działalności OSP za 2014 r.

III kwartał

 

4.

 

 1. Przyjęcie programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 2. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na 2016 rok.
 3. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w latach 2016- 2019.
 4. Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.
 5. Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 r.
 7. Omówienie sprawozdania z działalności stałych komisji rady za 2015 rok.
 8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
 9. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r.

IV kwartał

 

Wersja XML